Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja

2. april 2016.

U skladu sa čl. 97. tačka 17. Ustava Republike Srbije a u vezi sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine („Sl. Glasnik RS“, br. 57/2014), kao i pratećim Akcionim planom („Sl. Glasnik RS“, br. 79/13) donet je dugo najavljivani Zakon o zaštiti uzbunjivača (“Sl. Glasnik RS”, broj 128/2014).

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Privredno društvo Securitas Services doo Beograd (Novi Beograd) donelo je Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja dana 05.10.2015. godine.

Ovim Pravilnikom se uređuje postupak unutrašnjeg uzbunjivanja kod Poslodavca u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika o uzbunjivanju. Pravilnikom je obuhvaćeno sledeće:

  • Uvodne odredbe - Predmet Pravilnika, Značenje pojedinih pojmova, Zabrana zloupotrebe uzbunjivanja;
  • Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja - Pokretanje postupka, Dostavljanje informacije, Sadržaj potvrde o prijemu informacije, Zapisnik o usmeno dostavljenoj informaciji, Postupanje po informaciji, Informisanje uzbunjivača, Okončanje postupka, Izveštaj o preduzetim radnjama u postupku, Predlaganje mera;
  • Postupanje sa tajnim podacima – Uzbunjivanje ako su u informaciji sadržani tajni podaci;
  • Zaštita uzbunjivača i naknada štete – Pravo na zaštitu uzbunjivača, Zaštita povezanih lica, Pravo na zaštitu zbog traženja informacija, Zaštita podataka o ličnosti uzbunjivača, Zabrana stavljanja uzbunjivača u nepovoljniji položaj, Naknada štete zbog uzbunjivanja, Sudska zaštita uzbunjivača, Stupanje na snagu.

Kompletan sadržaj Pravilnika možete pročitati klikom na dokument ispod:

Dostupni dokumenti