Uslovi licenciranja

Zakon o privatnom obezbeđenju stupio je na snagu 05.12.2013. godine. Njime se uređuje rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

 Vrste licenci za fizička lica:

 1. Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
 2. Licenca za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja,
 3. Licenca za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem;
 4. Licenca za vršenje poslova tehničke zaštite:
 • Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite,
 • Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite,
 • Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Zakon predviđa da fizičko lice može dobiti neku od licenci jedino ukoliko ispuni sledeće uslove:

 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. da je punoletno;
 3. da ima najmanje srednju stručnu spremu (SSS);
 4. da je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;
 5. da je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova;
 6. da je obučeno za rukovanje vatrenim oružjem;
 7. da je  savladalo  odgovarajuću  obuku  za  vršenje  poslova  privatnog  obezbeđenja
 8. da ima položen stručni ispit.

Lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu i imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika ili profesionalnog vojnika oslobođena su obuke, ali moraju polagati stručni ispit.

Pročitajte više o stručnoj obuci , polaganju stručnog ispita i dobijanju licence  i našim  trening centrima.

Kontaktirajte nas
*
*
*