Securitas security guard Chicago

Stručna obuka i dobijanje licence

Nakon završetka stručne obuke, koju organizuje naša kompanija u svojim trening centrima u Beogradu i Nišu, kandidat polaže stručni ispit pred komisijom MUP-a.

Organizacija i sprovođenje stručne obuke

Stručna obuka sprovodi se putem predavanja, vežbi, kurseva i radionica po utvrđenim zakonskim programima. Stručna obuka izvodi se teoretskom i praktičnom obukom, kroz 101 nastavni čas. Teoretska obuka obuhvata 66 časova ili 11 dana, a praktična 35 časova ili 6 dana. Jedan čas obuke traje 45 minuta, a broj časova obuke ne sme biti veći od šest časova na dan.

Prisutnost polaznika na obuci mora biti 100% od  ukupnog fonda časova. U slučaju sprečenosti polaznika da prisustvuje nekom nastavnom času, isti ima obavezu da u narednom terminu obuke pohađa nastavne časove koje je propustio. Svaki polaznik na kraju obuke popunjava test od 25 pitanja, tako što zaokružuje jedan od  tri ponuđena odgovora na svako pitanje. Završni ispitni test traje 60 minuta. Da bi uspešno završio obuku, svaki polaznik mora odgovoriti tačno na najmanje 18 pitanja.

Polaganje stručnog ispita

Polaganje stručnog ispita vrši se pred komisijom MUP-a. Na stručnom ispitu kandidati izvlače po jedno pitanje iz 5 oblasti. Odgovori na pitanja iz prava, poslova privatnog obezbeđenja, protivpožarne zaštite i prve pomoći daju se usmeno, dok se samoodbrana polaže praktično, pokazivanjem tehnika samoodbrane. Da bi kandidat položio stručni ispit mora tačno odgovoriti na svih 5 pitanja. Nakon položenog ispita kandidatu MUP izdaje Licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.

Kontaktirajte nas
*
*
*