Skip to main content

Fizičko obezbeđenje

Fizičko obezbeđenje, kao jedan od tradicionalnih vidova obezbeđenja, prvenstveno se zasniva na unapred ustanovljenim procedurama rada i u skladu sa specifičnim potrebama korisnika ove vrste usluga.

Uloga

Podrazumeva prisustvo službenika obezbeđenja na objektu i njegova uloga je da štiti ljude i imovinu od oštećenja, uništenja, krađe i drugih oblika štetnog delovanja. Naše vrednosti nisu koncipirane samo kao pomoć u situacijama koje mogu narušiti bezbednost i utvrđene tokove poslovanja, već su zasnovane i na osnovnim ljudskim vrlinama zaposlenih da pomognu u svakoj situaciji i preduprede štetne događaje.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.