Skip to main content

Zaštita od požara

Požar je jedan od najvećih bezbednosnih rizika za vaše celokupno poslovanje. Da li ste svesni rizika i ukoliko se danas desi najgore, da li ste spremni na to?

Feuerwehrmann

Smanjenje rizika, spremnost za odgovor

Bilo da je požar slučajan ili podmetnut, posledice mogu biti podjednako razorne. Prvi prioritet je uvek bezbednost vaših zaposlenih, zatim prostora, operacija i materijalnih sredstva kao što su oprema, zalihe i materijali takođe moraju biti zaštićeni. Procena rizika od požara je zakonska obaveza za sve prostorije koje nisu u domaćinstvu i čini osnovu vaše strategije i sistema zaštite od požara i bezbednosti kroz planska dokumenta (npr. Plan zaštite od požara ili Pravila zažtite od požara i dr.). Kao kompanija koja je pružalac usluge zaštita od požara i vanrednih situacija – zaštita i spasavanje, uzimamo u razmatranje postojeća planska dokumenta i pored toga obavljamo dodatnu procenu ugroženosti od požara. Prilikom procene ugroženosti od požara uzimaju se u razmatranje broj zaposlenih, vrsta delatnosti kojom naručilac usluge bavi (npr. Proces proizvodnje/usluge uz upotrebu zapaljivih materijala i sl.) uticaj na interne zainteresovane strane i eksterne zainteresovane strane (npr. Susedna kompanija, lokalna zajednica i dr.).

Naši stručni nalazi i preporuke mogu dodatno uticati na oblikovanje vaše politike zaštite od požara i u slučaju požara, kao i na procedure koje treba slediti. Ima mnogo toga o čemu treba razmišljati – uključujući instalaciju, opremu,  nadzor sistema za dojavu i gašenje požara, oznake i obeležavanje iz oblasti zaštite od požara , obuku zaposlenih u oblasti zaštite od požara, službenika zaštite od požara i vatrogasaca, prvu pomoć i reagovanje u hitnim slučajevima. Securitas services može da Vam bude strateški partner da postavite sve uslove i resurse u zaštiti od požara koji su vam potrebni za adekvatno i pravovremeno reagovanje na izazove koji se mogu pojaviti u toku redovnog poslovanja.

Od saveta o bezbednosti u oblasti zaštite od požara do hitnog odgovora

 • Procene rizika od požara – vrši se od strane stručnog tima
 • Savetovanje o zaštiti od požara – saveti o prevenciji požara i bezbednosti, planiranju kontinuiteta poslovanja i otpornosti
 • Revizija i osiguranje sigurnosti u oblasti zaštite od požara – usklađenost, politike i procedure u oblasti zaštite od požara
 • Obuka iz zaštite od požara i bezbednosti – na licu mesta ili putem softverskih rešenja (npr. VR), uključujući profesionalne vatrogasne jedinice i njihove pripadnike, kampanje za podizanja svesti, prevencije i evakuacije
 • Oprema za zažtitu od požara – nabavka, montaža i održavanje
 • Službe za reagovanje na požar – od hitnih ekipa ili prve reakcije do požara i spasavanja

Zašto izabrati nas?

 • Kompanija Securitas poseduje ovlašćenja za pružanje usluga zaštite od požara za sve tri kategorije ugroženosti od požara prema definisanim zakonskim zahtevima u republici Srbiji.
 • Naše usluge zaštite od požara su zasnovane na decenijama iskustva u pružanju sveobuhvatnog spektra bezbednosnih usluga.
 • Pružamo nacionalnu pokrivenost i lokalnu isporuku.
 • Iskustvo u oblasti zaštite od požara i bezbednosti.
 • Naši kursevi obuke o požaru i bezbednosti doprinose stalnom profesionalnom razvoju vaših zaposlenih.

 

 

Saznajte više o svakoj usluzi u oblasti zaštite od požara upitom na mail: mirko.ilic@securitas.co.rs ili na office@securitas.co.rs