Skip to main content

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva niz aktivnosti radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, a u cilju davanja doprinosa produktivnosti, kvalitetu proizvoda, radnoj motivaciji, radnom zadovoljstvu i na taj način, sveukupnom kvalitetu života pojedinca i društva, kod svakog poslodavca.

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je stupio na snagu 8. maja 2023 godine.

Početak primene novog Zakona uvek otvara određeni broj pitanja o načinu primene i ujednačavanju pravnih stavova, te nam se možete obratiti da na što je moguće lakši način pravilno ostvarite primenu njegovih instituta.

bezbednost_i_zdravlje_na_radu

Zašto bezbednost i zdravlje na radu?

Bezbednost i zdravlje na radu od svojih početaka kontinuirano se nalazi u procesu dinamičkih promena. Stvaranje zdravog radnog mesta i radne sredine treba da bude deo opštih tendencija ekonomskih aktivnosti (veća orijentacija za pružanje usluga), oblika zapošljavanja (koji su sve raznovrsniji – fleksibilni oblici zapošljavanja) radno aktivnog stanovništva (među kojima je sve više žena i starijih lica) i društva uopšte. Početkom maja 2023 godine donet je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji je koncipiran sa osnovnim ciljem smanjenja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i odnosi se na sve delatnosti, kao i na sve zaposlene koji obavljaju rad kod poslodavca po bilo kom osnovu. Poslodavci su u obavezi da usklade svoje poslovanje sa novim zahtevima koji su utvrđeni ovim zakonom.

Da bi uskladili svoje poslovanje, mi Vam možemo pomoći jer je potrebno što pre doneti ili izmeniti Vaša dokumenta iz bezbednosti i zdravlja na radu, počev od Akta o proceni rizika, Akta o proceni rizika kada mladi uče kroz rad - dualno obrazovanje, Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, Programa obuke za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, predstavnika zaposlenih, kao i rukovodilaca, dozvola za rad i druga dokumenta.
Novim Zakonom se uvode novi instituti koje je potrebno ugraditi u Vaš sistem bezbednosti i zdravlja na radu, kao što su radilišta, ozbiljna, neizbežna i neposredna opasnost, lekarski pregledi zaposlenih koji rad obavljaju noću, radna mesta sa povećanim rizikom, obaveze investitora idr. i u tom delu Vam možemo pomoći da se što pre uskladite sa obavezama Zakona.

Posedujemo licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, a u cilju lakšeg usaglašavanja Vašeg poslovanja sa novim rešenjima iz Zakona, možemo Vam pružiti sledeće usluge:

  1. izrade akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj sredini,
  2. izrade pravilnika o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
  3. izrade programa obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu za zaposlene, predstavnike zaposlenih i rukovodioce,
  4. obuke zaposlenih, predstavnika zaposlenih i rukovodilaca (praktična i teoretska, jednogodišnja i trogodišnja obuka),
  5. izrade uputstava za bezbedan i zdrav rad na opremi za rad,
  6. izrade dozvola za rad,
  7. izrade informacija, obaveštenja, uputstava, zahteva, odluka i dr.
  8. davanje saveta i konsultacija iz bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno davanje odgovora na sva Vaša pitanja iz ove oblasti.

Kontaktirajte nas

An error has occurred while getting captcha image

Vaši lični podaci će biti obrađivani u skladu sa našom Politikom Privatnosti. Kliknite ovde da pročitate našu Politiku Privatnosti. Slanjem formulara prihvatate obradu i slanje Vaših ličnih podataka entitetima Securitasa lociranim van EU/EEA, u skladu sa našom politikom privatnosti.